Projekt

Akvaponi i en digital värld

Vårt första gemensamma projekt heter Akvaponi i en digital värld. I det projektet bygger vi en prototypanlägging för grönsaks- och fiskodling i ett akvaponisystem. Vi övervakar akvaponianläggningen med sensorer, Internet-of-Things (IoT). Vi bygger en prototyp av ett spårnings- och transparens med så kallad blockedjeteknik. Vi studerar miljöpåverkan med en LCA-baserade analys. Slutligen så bygger vi samarbetsplatformen där vi sätter samman flera organisationer för a få till stånd den systemändring som vi söker. Projektet har stöd från Vinnova.

Läs mer om Akvaponi i en digital värld.

Matsvinn till insekter som blir fiskfoder (aka Matsvinn 2)

I det här projektet är målet är att gå från linjär hantering av livsmedel, där matsvinn och avfall är ett stort problem, till cirkulär hantering. Projektet ska skapa en prototyp och en demonstrator för att tydligt demonstrera hur matsvinn i kombination med insekter kan ge cirkularitet i matproduktion från både lokala och egenproducerade samt storskaliga och regionala resurser som idag förloras eller nedgraderas. Vi skapar en småskalig prototyp för insektsodling av mjölmaskar som kopplas ihop med Johannas existerande fiskodling i akvaponi samtidigt som vi uppgraderar insekter till djurfoder.

Läs mer om Matsvinn 2.

Matsvinn som resurs i ett cirkulärt system med insekter som fiskfoder och blockchain för kvalitetssäkring.

I projektet, som är en förstudie, ska vi studera ett cirkulär återtag av matsvinn till råvaror för produktion av insektslarver som i sin tur blir råvara i fiskfoder i en akvaponianläggning. Vi utvecklar blockchain spårbarhet av matsvinn som ger resurseffektiv hantering i svinntratten. Målet är att öka kvalitet och effektivitet i hela akvaponiprocessen genom digitalisering som ger kontroll och förenklar besluten samtidigt som en lönsam affär för handel och landsbygd skapas där återbruk av ekonomibyggnader och matsvinn är centrala parametrar. Projektet har stöd från Vinnova.

Projektet är avslutat. Läs slutrapporten.

Läs mer om Matsvinn som resurs i ett cirkulärt system med insekter som fiskfoder och blockchain för kvalitetssäkring.

Matsvinn som resurs i ett cirkulärt system för livsmedel med fokus på regelverk och digitala verktyg för kvalitetssäkring

Projektet realiserar en cirkulär resurslösning genom att omvandla matsvinn till insekter som sedan blir fiskmat i en akvaponianläggning. Dagens regelverk kring matsvinn och foder är däremot avsedda för linjär tillämpning i livsmedelskedjan. Projektet ska använda de digitala verktygen blockchain och IBM:s ”Food Trust” för att uppnå spårbarhet som möjliggör kvalitetssäkring i systemet. Detta kan användas i optimerad regelhantering kring matsvinn och foder som passar cirkulära system. Hela värdekedjan är representerad i projektet genom ett brett partnerskap för att nå framgång med införandet av cirkulär hantering i livsmedelskedjan, där matsvinn och insekter är viktiga komponenter. Projektet har stöd från Vinnova.

Läs mer om Matsvinn som resurs i ett cirkulärt system för livsmedel med fokus på regelverk och digitala verktyg för kvalitetssäkring.