Policys för ett cirkulärt matsystem

Projektet får stöd av Vinnova (2023-03274) och är en del av Policy och styrmedel för en hållbar industri, en del av utlysningen Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Projektets löptid: 2023-11-13 – 2024-11-30

Syfte och mål

Syftet är att realisera en cirkulär värdekedja för livsmedel och samtidigt främja ett proteinskifte genom insekter. Det övergripande målet är att ta fram underlag för fortsatt stöd till myndigheter kring regelverk och policys, både nationellt och på EU-nivå. Resultatmål: Öka förståelsen för de krav som idag ställs på användning av restflöden och insekter i livsmedelskedjan, samt framtida krav. Skapa en öppen plattform, inklusive plan om långsiktigt förvaltande, för att kraftsamla myndigheter, branschaktörer och experter i policyfrågor.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effektmål med projektet är: Öka samhällets resurseffektivitet genom en omställning till ett mer cirkulärt matsystem och en mer cirkulär ekonomi. Understödja livsmedelsbranschens möjligheter till att bli klimatmässigt hållbar Stärka tillväxten av svenska jobb och svensk konkurrenskraft internationellt med avseende på hållbara produkter och tjänster. Främja övergången till alternativa proteinkällor genom ett proteinskifte.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inkluderar 5 projektparter, med Ecoloop som projektledare. Genomförandet sker i olika arbetspaket (ap), där respektive ap har en egen ap-ledare och egna leverabler. AP enligt nedan;
AP 1 – Omvärldsanalys
AP 2 – Riskanalys av forskningsresultat (HAZOP)
AP 3 – Etablering och drift av plattform (hemsida)
AP 4 – Utveckling av strategi och plan för att kommunicera och nyttiggöra projektresultat
AP 5 – Projektledning Den etablerade hemsidan kommer fortlöpande uppdateras med resultat och tillika med projektets slutrapport.

Samarbetspartners

Ecoloop AB (projektledare)
Johannas Stadsodlingar AB
Ragn-Sellsföretagen AB
Sveriges Lantbruksuniversitet
Tebrito AB