Ett nytt projekt för policy stöd runt runt en cirkulär värdekedja för livsmedel / A new project for policy support regarding a circular food supply chain

English below.

Vårt forsknings- och utvecklingskonsortium har fått ytterligare ett projekt beviljade inom cirkulär matproduktion.

Målet med projektet är att ta fram underlag för fortsatt stöd till myndigheter kring regelverk och policys, både nationellt och på EU-nivå, runt en cirkulär värdekedja för livsmedel och samtidigt främja ett proteinskifte genom insekter. Projektet sammanfogar och fortsätter arbetet från flera av de tidigare projekten.

Läs mer om projektet.

English

Our research and development consortium has had another project granted in circular food production.

The goal of the project is to develop a basis for continued support to authorities regarding regulations and policies, both nationally and at EU level, around a circular value chain for food and at the same time promote a protein shift through insects. The project joins and continues work from several of the previous projects.