Matsvinn som resurs i ett cirkulärt system för livsmedel med fokus på regelverk och digitala verktyg för kvalitetssäkring

Projektet har stöd från Vinnova.

Projektet är avslutat: Läs slutrapporten.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att sammankoppla de olika delarna i matsvinns-värdekedjan till en helhet för att öka möjligheten till cirkularitet. Ett övergripande mål är att i detalj förstå vilka krav som ställs idag på användning av restflöden och insekter i livsmedelskedjan. Det betyder att projektet ska leverera en fördjupad kartläggning som är överskådlig. Kartläggningen i sin tur ligger som grund för en framtagen lista på parametrar och processer för kvalitetssäkring av både foder och resursflöden.

Förväntade effekter och resultat

Lönsam affär att hantera matsvinn genom förädling till foder för olika ändamål såsom fisk och kyckling. Kvalitetssäkring av restprodukter genom spårbarhet via ”blockchain med ”svinntratten” som bas. En välutvecklad blockchain-teknik för spårbarhet ger även ökad transparens för konsument. Ett fungerande affärsekosystem i mini-format runt det ”akvaponi-svinn-insekter-fiskfoder” cirkulära systemet. Landsbygden får nya affärsmöjligheten genom ökad marknad för närodlat och fisk som proteinkälla.

Planerat upplägg och genomförande

Januari – Mars: Beskriva i detalj vilka krav som ställs idag för användning av restflöden och insekter i livsmedelskedjan. Tydliggöra och säkerställa de parametrar som är av vikt i befintliga regelverk. April – Juni: Finna mätmetoder till data som ska stödja blockchain-tekniken och därmed ta fram spårbarhet i kedjan. Utveckla underlag och aktörssammansättning inför fortsatta projekt. Loggning av resultat (data) samt projektledning, exempelvis möten och avrapportering, sker kontinuerligt under projektets gång.

Samarbetspartners

Ecoloop AB, Johannas Stadsodlingar AB, Concinnity AB, Tebrito AB, Ragn Sells AB, SLU – Institutionen för energi och teknik, Kretsloppsteknik; Vallentuna Kommun, LRF, IBM och Axfoundation.